Nota legal

Nota legal

Objecte

Aquest lloc web proporciona informació sobre l’empresa Renova Interiors i els projectes fets per aquesta empresa.

Condicions d’Ús

www.renovainteriors.com és una web la titularitat de la qual pertany a Renova Interiors PROJECTES I REFORMES RENOVA, S.L, amb domicili en c/Via Ronda 75, 08100 Mollet del Vallès – Barcelona (Espanya) el CIF de la qual és B-60669702, amb correu electrònic info@renovainteriors.com inscrita en el Registre Mercantil el dia 20-10-1994 el tom 27836 foli 210 fulla B-125.519.

Al principi la utilització de la web és de caràcter gratuït, i en algun cas, aquesta utilització podria estar subjecta a Condicions Generals i Condicions Particulars d’utilització. Per això, l’accés i utilització dels serveis de la web significarà l’acceptació d’aquestes Condicions.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

La web conté informació i altres continguts elaborats pel titular de la mateixa i els seus col·laboradors, els quals tenen finalitats merament informatives, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, per la qual cosa a qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni responsabilitat alguna.

Els Continguts de la web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius d’assessorament legal, ni de cap altre tipus d’asesorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d’una altra índole amb els professionals que integren la web pel mer fet de l’accés a ella per part dels usuaris.

Per al cas d’existir enllaços amb diferents pàgines web, www.renovainteriors.com, no es farà responsable del seu contingut en mancar de control sobre les mateixes.

L’usuari quan accedeix a la web, ho fa pel seu propi compte i risc. www.renovainteriors.com no garanteix ni la rapidesa, ni la ininterrupció, ni l’absència de virus a la web. Així mateix, el titular de la web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualssevol danys derivats de la utilització d’aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Propietat Intel·lectual i Industrial.

www.renovainteriors.com Copyright © 2011. Tots els drets reservats.

La totalitat dels continguts d’aquesta web, com són textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels continguts inclosos en el mateix, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, són propietat del titular de la web.

S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels Continguts de la web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una fi personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels Continguts de la web o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit del titular de la web, i sempre que es faci referència explícita a www.renovainteriors.com i a la seva titularitat.

La política de privadesa que es descriu a continuació només és aplicable al present lloc web, entenent que inclou totes les pàgines i sub-pàgines incloses en el domini www.renovainteriors.com. Tepack declina tota responsabilitat sobre les diferents polítiques de privadesa i protecció de dades que puguin tenir altres llocs web des dels quals es pugui accedir a www.renovainteriors.com.

Protecció de dades de caràcter personal.

En compliment de l’estipulat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra legislació que sigui aplicable i/o substitueixi aquella, tota aquella informació rebuda a la web, a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol un altre mitjà, serà tractada amb la més estricta i absoluta confidencialitat.

Tots aquells usuaris que facilitin les seves dades a través de la web tindran els drets d’accés, rectificació i/o cancel·lació de les seves dades tal com reconeix la *LOPD, sense oposició alguna, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Els drets esmentats podran ser exercitats per escrit, al domicili del titular de la web facilitat a l’apartat I d’aquest avís (Condicions d’ús).

Les dades de caràcter personal que s’hagin obtingut a través de la web, tindran la protecció necessària a fi d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Renova Interiors és responsable d’un fitxer de dades de caràcter personal, denominat CLIENTS, la finalitat dels quals és la relació comercial, i l’enviament de documentació. Li informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en l’adreça indicada mitjançant escrit, concretant la seva sol·licitud i al que acompanyi fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat. L’enviament d’aquest e-mail respon amb la totalitat de la legislació vigent. Llei Orgànica de Protecció de Dades i Llei de Serveis de la Societat de la Informació. Igualment, si no desitja rebre més informació de la nostra empresa enviï’ns un e-mail a: info@renovainteriors.com amb la paraula “baixa” en l’apartat assumpte, sol·licitant la baixa de les vostres dades en els nostres fitxers.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions d’ús es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i incompliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.